Servei CaRe

(Calidad Repport)

La nostre vocació es administrar comunitats.

Som conscients que la majoria d’aquestes son a edificis del segle XX, fins i tot del XIX a Barcelona.
El manteniment ja es imperatiu i tanmateix hi creiem molt.

Aquest 2019 activem un “facility” i a cost cero.

Tots coincidim que es essencial mantenir l’habitatge/finca on residim en les millors condicions possibles per Seguretat, Qualitat de vida, complir normes legals exigents,… i a mes vetllar per augmentar el valor del seu patrimoni immobiliari i un xic mes eficient energèticament (estalvi). Aquest servei es una eina en mans del president, per a la comoditat de tots els administrats, en forma de revisió SEGUROS PARA EL ARRENDATARIO de manteniment preventiu.

Així, els nostres experts visiten in situ i supervisen l ́estat de manteniment de cada finca i el compliment de tots els serveis contractats (neteja, extintors, il·luminació, tancaments,…) i avaluen constantment l’estat de tots aquests serveis.

Que fem?

Recollim les dades sobre el terreny i passem la informació amb un formulari a l’oficial administrador responsable de cada comunitat.
un formulari a l’oficial administrador responsable de cada
comunitat.

Obrim un email per recollir queixes, preocupacions o propostes del client propietari.

Vigilem d’aquesta manera, proactivament i de forma sistemàtica, l’estat de conservació de la casa. I engeguem les possibles mesures correctores en coordinació amb el President.

✓ Accessos
✓ Neteja
✓ Jardineria
✓ Aparells elevadors
✓ Equips control incendis
✓ Bústies
✓ Equips d’emergències
✓ Senyaletica
✓ Claraboies

✓ Estanquitat
✓ Estat accessoris
✓ Vestíbul
✓ Ordre
✓ Cablejats
✓ Estat pintura
✓ Uniformitat
✓ Estética
✓ Control
✓ Anti grafits
✓ Seguretat
✓ Assistència a Majors
✓ Rampes
✓ Passamans
✓ Urbanitat
✓ Comptadors
✓ Registres
✓ Mecanismes d’obertura
✓ Compliment contractes
✓ Ascensor
✓ Controls anti vandalisme