Què és l’impost ICIO?
¿Qué es el impuesto ICIO?

Actualment, hi ha nombrosos impostos que afecten en el dia a dia dels habitants de Barcelona com, l’impost ICIO. 

Per això des de Fincas Olivares, com a experts en l’administració i gestió de Finques a Barcelona, ens posem a la seva disposició per a poder solucionar tots els dubtes possibles i conèixer més a fons un d’ells.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Les sigles ICIO fan referència a l’impost sobre les construccions, les instal·lacions i les obres. Es tracta d’un tribut de titularitat municipal i l’aplicació de la qual és competència i responsabilitat dels ajuntaments de cada localitat.

La seva finalitat és gravar la realització de qualsevol tipus d’obres, construcció o instal·lació que es realitzi en un immoble i per al qual sigui necessari aconseguir una llicència d’obres o urbanística, tant si s’ha obtingut com si no aquesta llicència.

És un impost indirecte i no periòdic i està regulat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Qui ha de pagar l’Impost ICIO?

L’impost ICIO pot recaure en diferents tipologies de subjectes

  • El propietari de l’habitatge.
  • L’encarregat de l’obra, construcció o instal·lació.

En el cas que sigui aquest últim sobre el qual recau la responsabilitat de pagar l’impost. L’encarregat d’aquesta obra pot reclamar a l’amo que li reemborsi l’import que s’ha pagat.

Com es calcula l’impost sobre les construccions, les instal·lacions i les obres?

Per a calcular l’import total de l’impost cal tenir en compte que la base imposable és el preu de la construcció, instal·lació i obra sense comptar altres impostos com l’IVA, els preus públics o les taxes. 

També cal excloure els honoraris dels professionals i els beneficis empresarials. Es té en compte únicament el cost de l’execució material.

Fincas Olivares, experts en administració i gestió de finques

Davant qualsevol dubte que pugui sorgir en relació a aquests impostos els professionals de Finques Olivares es posen a la seva disposició per a qualsevol consulta.

Fincas Olivares, serveis jurídics

En la nostra administració de finques, ​​posem a la teva disposició un servei d’assessorament fiscal i tributari especialitzat en el sector immobiliari. 

D’aquesta manera, t’ajudem a la presentació d’autoliquidacions fiscals pròpies de Comunitats de Propietaris, Arrendadors d’Habitatges i de Locals de Negoci, empresaris individuals i/o empreses.

Posa’t en contacte amb els nostres experts a través de la nostra pàgina web www.fincasolivares.com o veuen a visitar-nos a les nostres oficines situades en C/Bailèn 121, Barcelona. T’esperem!